!!Kandiduj do Akademického senátu Stavebnej fakulty!!
 – Kandidátky je potrebné doručiť na predpísanom tlačive (podľa organizačných pokynov pre SvF) v zalepenej obálke s označením „Voľby do Akademického senátu SvF – NEOTVÁRAŤ“, a to prostredníctvom podateľne Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.
 – Termín podávania návrhov je do 08.04.2022 do 11.00 hod.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na našom FB alebo prostredníctvom nášho kontaktného formuláru: KLIKNI SEM.

Viac informácií nájdeš na plagáte: