ZASTUPUJEME

všetkých študentov Stavebnej fakulty STU dennej formy štúdia prvého až tretieho stupňa v správnych a riadiacich orgánoch SvF STU a STU. Zároveň spolupracuje i s delegátmi SvF STU pri Študentskej rade vysokých škôl – najvyššieho zastupiteľského orgánu v SR. Rovnako spolupracuje i s ďalšími organizáciami pri STU či priamo oslovujeme spoločnosti a firmy z prostredia praxe.

Študentská rada vysokých škôl

Študentská rada vysokých škôl je jediný orgán združujúci a zastupujúci študentov všetkých vysokých škôl na Slovensku. ŠRVŠ je ustanovená zákonom o vysokých školách a má i kompetencie v oblasti pripomienkovania rôznych dokumentov v gescii ministerstva školstva.

Študentská časť akademického senátu Stavebnej Fakulty

Študentskú časť akademického senátu Stavebnej fakulty tvorí 11 študentov. Aktuálne funkčné obdobie: 2019-2023.

Študentská časť akademického senátu Slovenskej technickej univerzity

Študentskú časť akademického senátu Slovenskej technickej univerzity zastupuje spolu 15 študentov zo všetkých fakúlt STU. Stavebnú fakultu zastupuju 2 študenti. Aktuálne funkčné obdobie: 2019-2023.