Štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

Odporúčame si prelistovať brožúru Sprievodca prvákov. Nájdete v nej všetky informácie potrebné na úspešný štart na Stavebnej fakulte. Nižšie vám prinášame vybrané kapitoly z tejto brožúry.

1. Členenie predmetov:

a) povinné predmety – sú predmety, ktoré musíte počas štúdia úspešne absolvovať,
b) povinne voliteľné predmety – sú predmety, ktoré musíte úspešne absolvovať v určenom počte, avšak podľa Vášho výberu, z jednotlivých skupín predmetov určených študijným programom,
c) výberové predmety – sú predmety, ktoré si máte možnosť zapísať na rozšírenie Vašich vedomostí a na získanie dostatočného počtu kreditov. Výberovými predmetmi sú:
– povinné predmety a povinne voliteľné predmety z iných študijných programov,
– povinne voliteľné predmety z Vášho študijného programu, zapísané nad rámec požadovaného počtu voliteľných predmetov (napr. ak si zo skupiny voliteľných predmetov miesto jedného predmetu vyberiete dva, druhý sa stáva výberovým predmetom),
– tie predmety, ktoré sú označené ako výberové.

2. Harmonogram (odporúčame sledovať vždy presný Harmonogram študijných povinností vždy na daný akademický rok, nájdete na stránke fakulty v sekcii Informácie pre študentov)

Akademický rok sa začína 1. septembrom bežného roka a končí sa 31. augustom nasledujúceho roka. Akademický rok sa delí na zimný semester, letný semester a prázdniny. V každom semestri je obvykle 13 týždňov určených na výučbu a 6 týždňov na skúškové obdobie. Posledný semester štúdia je skrátený

3. Kreditový systém

Stavebná fakulta má zavedený kreditový systém štúdia, ktorý vytvára predpoklady pre aktívnejšie zapojenie sa študentov na formovanie svojich vedomostí. Umožňuje im, aby si štúdium čiastočne prispôsobovali svojim záujmom a realizovali vlastnú predstavu o svojom smerovaní.

3.1 Základné informácie pre získavanie kreditov

Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré získate po jeho úspešnom absolvovaní. Kredity vyjadrujú množstvo Vašej práce súvisiacej s absolvovaním predmetu. Jeden kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.

Štandardná záťaž za semester je 30 kreditov, za celý akademický rok je 60 kreditov, túto záťaž však nemusíte dodržať v každom roku.

Podmienkou postupu do ďalšieho ročníka je získanie min. 30 kreditov za celý akademický rok (29 kreditov nepostačuje). Odporúčame Vám získať okolo 60 kreditov, aby sa Vám podarilo nazbierať požadovaný počet kreditov v štandardnej dĺžke štúdia. Nadštandardná dĺžka štúdia je spoplatnená. Ten istý predmet si môžete zapísať počas štúdia najviac 2 krát (to zn., že predmet sa môže opakovať len 1 krát). Snažte sa však vyhnúť opakovaniu predmetu. Ak robíte skúšku s ročným oneskorením, strácate kontakt s predmetom a skúška sa robí podstatne ťažšie.

Pre študentov 1. ročníka platí podmienka navyše: pre postup do letného semestra treba získať min. 15 kreditov (14 kreditov nepostačuje).

Študent, ktorý nezíska požadovaný počet kreditov alebo úspešne neabsolvuje opakovaný predmet, bude zo štúdia vylúčený.

Za celý rok si môžete zapísať predmety za max. 90 kreditov. Na základe skúseností však môžeme povedať, že viac ako 70 kreditov za rok sa podarí získať len zriedkavo.

Kredity získate až po zápise záverečného hodnotenia (napr. skúšky alebo klasifikovaného zápočtu) v Akademickom informačnom systéme (AIS). Preto vždy sledujte, či vyučujúci po úspešnom absolvovaní predmetu tento zápis urobil a prípadne ho mailom upozornite, ak zápis mešká.

Minimálny počet kreditov, ktoré musíte za celé štúdium získať, sa určí ako počet rokov štandardnej dĺžky štúdia x 60. Pri bakalárskych študijných programoch je to 180 kreditov (okrem štvorročného študijného programu Pozemné stavby a architektúra, kde treba získať 240 kreditov), pri inžinierskych študijných programoch je to 120 kreditov. Na univerzitách je bežné, že študenti získavajú viac kreditov, ako
je minimálny limit.

4. Zápis predmetov

V prvom semestri Vám so zápisom pomôže Vaša študijná referentka.

Od druhého semestra si zápis budete robiť sám v AIS: elektronický zápis sa organizuje v dvoch etapách. V prvej etape budete vyzvaní na registráciu predmetov, na základe ktorej zisťujeme záujem študentov o štúdium jednotlivých predmetov. Následne budete vyzvaní na vykonanie elektronického zápisu, kde sa Vám ponúknu všetky predmety, o ktoré bol pri registrácii dostatočný záujem.

Nezabudnite, že vedomosti si môžete rozšíriť zápisom výberových predmetov, a získať tak viac kreditov. Výberovým predmetom je ktorýkoľvek predmet, ktorý sa vyučuje na našej fakulte. Využite možnosť získať viac vedomostí. Môžu vám neskôr
pomôcť v zamestnaní.

Pristupujte k výberu predmetov zodpovedne tak, ako k výberu pristupujú študenti aj na iných kvalitných univerzitách pri formovaní si svojich vedomostí.

5. Hodnotenie štúdia

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci predmetu sa uskutočňuje najmä:
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučby (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, priebežné hodnotenie projektu, referát na seminári a pod.),
b) celkovou kontrolou študijných výsledkov formou skúšky, prípadne inou
formou (zápočet, klasifikovaný zápočet).

Osobitnou formou hodnotenia dosiahnutých výsledkov štúdia je štátna skúška.

Vykonané zápočty, klasifikované zápočty a skúšky sa zaznamenajú v AIS.

5.1 Klasifikačná stupnica má šesť klasifikačných stupňov

Absolvovanie predmetu na prvom a druhom stupni štúdia sa hodnotí známkou, ktorá vyjadruje stupeň osvojenia si vedomostí alebo zručností (v %) v súlade s cieľom daného predmetu. Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice:
A výborne (vynikajúce výsledky) – 1 = 92 – 100 %
B veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) – 1,5 = 83 – 91 %
C dobre (priemerné výsledky) – 2 = 74 – 82 %
D uspokojivo (prijateľné výsledky) – 2,5 = 65 – 73 %
E dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) – 3 = 56 – 64 %
FX nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) – 4 = 0 – 55 %
Preukázaná nečestnosť študenta pri hodnotení študijných výsledkov (zistenie opisovania, použitie nedovolených pomôcok a iných praktík, plagiátorstvo a pod.) má za následok hodnotenie klasifikačným stupňom FX – nedostatočne. Takéto konanie je porušením zásad študijnej morálky a môže byť predmetom disciplinárneho konania.

5.2 Zápočet

Zápočtom sa potvrdzuje, že študent splnil požiadavky skončenia štúdia predmetu, ktorý sa nehodnotí klasifikačnou stupnicou. 

Pri niektorých predmetoch zápočet znamená, že študent splnil všetky požiadavky predmetu (má správne odovzdané všetky zadania, úspešne zvládol priebežnú písomku,…) a teda môže ísť na skúšku.

5.3 Klasifikovaný zápočet

Klasifikovaným zápočtom sa hodnotia najmä laboratórne cvičenia, projekty, ateliérová tvorba, semestrálne práce a tiež vedomosti z predmetov, ktoré nie sú ukončené skúškou. Podmienkou získania klasifikovaného zápočtu je účasť na výučbe a splnenie obsahu zadania. Klasifikovaným zápočtom sa hodnotí kvalita vypracovaných zadaní, resp. výsledky priebežných kontrol počas semestra.

5.4 Skúšky

Skúškou sa preverujú vedomosti študenta z príslušného predmetu v skúškovom období. Skúšku môže študent absolvovať až po splnení podmienok pripustenia ku skúške. Termíny skúšok zverejnia katedry nejneskôr dva týždne pred začatím skúškového obdobia. Skúška môže byť písomná, písomná a ústna alebo len ústna. Študent má na vykonanie skúšky jeden riadny a dva opravné termíny. Skúšku zo zimného semestra možno vykonať aj v letnom semestri. Študent môže požiadať dekana o komisionálnu skúšku najneskôr pred posledným opravným termínom skúšky. Počet skúškových termínov jednotlivých predmetov stanovia katedry. Študent má právo byť informovaný o hodnotení písomnej skúšky, o chybách v nej a o správnom riešení.

6. Zápis do prvého ročníka

– na zápis si treba priniesť občiansky preukaz
– pri zápise je každý študent podľa študijného programu priradený k študijnej referentke, ku ktorej bude patriť počas štúdia,
– pri zápise si študent môže vyžiadať potvrdenie o návšteve školy: pre rodičov, manželku (manžela), súrodenca, ŽSR, SAD, úrad práce, zdravotnú poisťovňu, sociálnu poisťovňu, brigádnickú činnosť a iné, tlačivo na sociálne štipendium, tlačivo na študentskú pôžičku.

7. Monitor zo základov matematiky

Na doplnenie vedomostí a zručností v základných matematických oblastiach, pripravili sme pre vás výberový predmet Základy matematiky s výmerou 2 hod. týždenne. Získané vedomosti vám pomôžu pri ďalšom štúdiu viacerých predmetov. Môžete sa tiež prihlásiť na výberový predmet zo základov deskriptívnej geometrie. Viac sa dozviete pri zápise na študijnom oddelení a na prednáške z matematiky v prvom týždni semestra.

8. Štipendium

Študenti SvF môžu získať niekoľko typov štipendií:
a) sociálne,
b) motivačné odborové,
c) motivačné:
– za vynikajúce študijné výsledky,
– za mimoriadne plnenie študijných povinností,
– za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,
– za úspešnú reprezentáciu fakulty v športových súťažiach,
– za úspešnú reprezentáciu fakulty v umeleckých súťažiach,
– za úspešnú reprezentáciu fakulty v súťažiach v oblasti štúdia, výskumu alebo vývoja.
d) mimoriadne za významnú činnosť konanú v prospech fakulty,
e) mimoriadne za vynikajúcu záverečnú prácu,
f) mimoriadne za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia.

Odporúčame si prelistovať brožúru Sprievodca prvákov. Nájdete v nej všetky informácie potrebné na úspešný štart na Stavebnej fakulte. Viac naších odporúčaní nájdete v sekcii Prváci.