Stavebnú fakultu STU a všetkých jej študentov na rôznych konferenciách a veľtrhoch či už medzinárodných alebo v SR. Napríklad sa zúčastňujeme Konferencie stavebných fakúlt SR a ČR (KOSTAFu), Veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania (VAPACu), veľtrhu stavebníctva (CONECa), pomáhame organizovať Letnú univerzitu pre stredoškolákov (LUSku).

Výjazdové zasadnutie Kočovce 2019

Zástupcovia študentských organizácií pôsobiacich na STU, študentskí senátori i delegáti Študentská rada vysokých škôl SR sa zúčastnili už tradičného Výjazdového zasadnutia v Kočovciach. Počas neho prebehli rôzne diskusie – s rektorom prof. Miroslavom Fikárom a prorektorkou doc. Bakošovou o aktuálnom smerovaní univerzity či s predsedom Študentská rada vysokých škôl SR Bálint Lovász o pripravovaných aktivitách ŠRVŠ. V rámci víkendu študenti spoločne odvolili vo voľbách EÚ, pokryli pri tom 10 % odovzdaných hlasov v obci. 

Najväčšiu časť víkendu však študentské organizácie strávili brainstormingom nad plánom ďaľšej spolupráce s STU a medzi sebou. Svojou prácou rozširujú možnosti študentov – od poskytovania soft skill školení, zahraničných stáži, organizovania voľnočasových aktivít až po študentské rádio. Tešíme sa opäť o rok!  🙂

IAESTE Slovakia , AIESEC Slovakia,  Ynet,  TLIS radio,  RUŠ ŠD Mladosť, Studentsky Cech Strojarov , CHEM – Spolok študentov FCHPT STU , BEST Bratislava,  Stuba Green Team , Združenie študentov Stavebnej fakulty STU

KOSTAF 2019

V dňoch 24. – 26.4. 2019 sa na Fakulte stavební VUT v Brne konala Konferencia stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Na tejto konferencii sa zúčastnili študenti z Pražskej, Ostravskej, Brnenskej, Žilinskej, Košickej a samozrejme z našej fakulty. KOSTAFU sa zúčastnili traja študenti (Hucko, Švolík, Bieliková), ktorí sú členmi Študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave a zároveň členmi Rady Združenia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

KOSTAF 2019 v Brne mal pestrý a nabitý program. V prvý deň bola naplánovaná prehliadka školy, po ktorej nasledovala prezentácia jednotlivých fakúlt.

Druhý deň sa začal prehliadku laboratórií (AdMaS a FabLab), nasledoval obed a po ňom workshopy na tému lepšieho organizovania času a večerná prehliadka centra.

Tretí deň bola hlavná konferencia s diskusiou na tieto témy:

  • Doktorandi – ich hodnotenie, povinnosti, čo robia na svojej fakulte, či musia učiť, a v ktorom ročníku
  • Účasť vo voľbách, ako prebiehajú, problémy a úspechy
  • Hodnotenie kvality výučby – či je a ako funguje + účasť
  • Propagácia SK ASov v našom prípade ŠČ ASov alebo ZŠSvf
  • Internáty a jedálne – kvality stravy, komunikácia so zariadeniami
  • Spolky a združenia na fakulte – nezáujem študentov o študentské akcie

Diskusia trvala do poobedňajších hodín. Všetci zúčastnení sme si vymieňali navzájom svoje názory, postrehy a rady zo svojich fakúlt. Zistili sme, že niektoré veci máme všetky fakulty podobné ale sú aj také veci, v ktorých sa veľmi líšime. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto konferencie a prijať tak veľmi dôležité informácie a poznatky z konkurenčných fakúlt či už z Čiech alebo Slovenska. Zistili sme v čom vynikáme a v čom sa musíme zlepšiť.

V roku 2020 by sa mal konať KOSTAF na našej Stavebnej fakulte Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave. Veľmi sa tešíme na organizáciu.

Študentská časť Akademického senátu SvF a Združenie študentov SvF

KONVENT AKADEMICKÝCH SENÁTOV 2019

Slovenská technická univerzita v Bratislave na konvente akademických senátov 2019 z toho 5 členov z Akademického senátu Stavebnej fakulty. 

Milí priatelia,
dovoľte nám ešte raz poďakovať za Vašu účasť na Konvente Akademických senátov 2019. Pohľad na rokovaciu sálu NR SR plne obsadenú študentmi nás utvrdil v tom, že organizácia podujatí ako je Konvent akademických senátov má zmysel.
Vysoké školstvo si bude vyberať akou cestou sa vyberie, a tento krát budú pri výbere budúcnosti vysokých škôl zohrávať aktívnu úlohu aj študenti. Veríme, že tému zabezpečovania kvality sme Vám priblížili a vzbudili záujem o účasť v orgánoch hodnotenia kvality vysokého školstva!
Ďakujeme! Vidíme sa čoskoro opäť!