Doplňujúce voľby do Akademického senátu STU v Bratislave a do Študentskej rady vysokých škôl

Chceš byť v najvyššom zastupiteľskom orgáne na univerzite a podieľať sa na chode a fungovaní STU? Chceš byť v najvyššom zastupiteľskom orgáne študentov vysokých škôl na Slovensku? Teraz prišla tvoja chvíľa!! Kandiduj do Akademického senátu STU alebo do Študentskej rady vysokých škôl a posuň svoju univerzitu a Slovenské vysoké školstvo dopredu.
Vzory kandidátok do Akademického senát a Študentskej rady vysokých škôl nájdeš na zdieľanom Google Drive Priečinku (klikni sem).
Kandidátky je potrebné doručiť na predpísanom tlačive (podľa organizačných pokynov pre SvF) v zalepenej obálke s označením „Voľby do Študentskej rady vysokých škôl (Voľby do Akademického senátu) za SvF – NEOTVÁRAŤ“, a to prostredníctvom podateľne Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.
Termín podávania návrhov je do 22.10.2021 do 11.00 hod.
V prípade otázok k týmto funkciám nás neváhajte kontaktovať na našom FB