Začiatok výučby v zimnom semestri bude dištančnou formou

Vzhľadom na aktuálne nastavené epidemické opatrenia pre vysoké školy a vzhľadom k ešte stále prebiehajúcej obnove a modernizácii budovy našej fakulty, s ktorou je spojená rekonštrukcia väčšiny prednáškových miestností i učební, dovoľujeme si oznámiť, že výučba v zimnom semestri akademického roku 2021/2022 sa začne dištančnou (online) formou. Postupný prechod na prezenčnú výučbu pripravíme v rámci pandemických a stavebných obmedzení a budeme o ňom včas informovať.

Nové protipandemické opatrenia, o ktorých sme boli informovaní len koncom minulého týždňa, nás vo veľkej miere limitujú počtom študentov v učebniach (iba 50 % kapacity, avšak max. 20 študentov v jednej miestnosti). Zároveň, napriek nášmu veľkému úsiliu, sa posunul termín ukončenia stavebných prác a odovzdanie budovy do užívania. Dôvodom bolo zastavenie výroby v jarných mesiacoch v dôsledku pandémie a tiež oneskorenie dodávok stavebného materiálu zo zahraničia.

Viac o celej situácii Vám porozpráva osobne dekan fakulty, prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. v priloženom videu.

 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie a tešíme sa na Vás, dúfame, že už čoskoro, vo vynovených priestoroch našej fakulty.

Aktuálne fotografie z fakulty:

UBYTOVANIE

Vážení študenti,
oznamujeme Vám, že sa môžete prísť ubytovať na príslušný ŠD, a to aj v prípade, že sa vaša fakulta rozhodne pre dištančné vzdelávanie, nakoľko v „zelenej fáze“ neplatia pri ubytovaní žiadne obmedzenia.

  • Ak ste vzhľadom na nejasnú situáciu ohľadne formy vzdelávania za ubytovanie nezaplatili načas, za oneskorenú platbu za mesiac september vám budú odpustené „úrok z omeškania a zmluvná pokuta“. Platbu je však potrebné uhradiť najneskôr do 15.9.2021.
  • V prípade, že nie ste ubytovaní (nepodpísali ste Zmluvu o ubytovaní a neprevzali ste kľúče od izby), ale za ubytovanie ste už zaplatili, a rozhodnete sa nevyužiť ubytovacie služby z dôvodu, že vzdelávanie na vašej fakulte bude prebiehať výlučne dištančnou formou, bude vám platba vrátená v plnej výške najneskôr do 30 pracovných dní od dátumu zaslania Žiadosti o vrátenie platby z dôvodu prebiehajúceho dištančného vzdelávania.
    Žiadosť o vrátenie platby zasielajte mailom ubytovateľkám Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ podľa príslušného študentského domova.
  • V prípade, že ste už ubytovaní (podpísali ste Zmluvu o ubytovaní a prevzali kľúče od izby), a z dôvodu, že vzdelávanie na vašej fakulte bude prebiehať výlučne dištančnou formou a rozhodnete sa predčasne odubytovať (bez splnenia podmienky zabezpečiť za seba náhradu), bude vám vrátená alikvotná časť platby, a to najneskôr do 30 pracovných dní od dátumu odubytovania.
    V takomto prípade ste povinní odubytovať sa najneskôr do 30.9.2021.

V Bratislave, 6.9.2021
Ing.František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU